Disclaimer

Deze website is uitsluitend bedoeld voor leden van de Vereniging Teak Participanten (VTP)


Ondanks de constante zorg en aandacht die de VTP aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.vtpteak.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VTP (ook niet via een eigen netwerk).

VTP kan er niet voor instaan dat de informatie op www.vtpteak.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

VTP sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.vtpteak.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.vtpteak.nl te kunnen raadplegen

NIEUWS
  • Nieuwsbrief 541 mei 2020

    Nieuwsbrief 54 is verzonden, met daarin een reactie van het VTP bestuur op de...

  • Nieuwsbrief 5326 maart 2020

    Nieuwsbrief 53 is verzonden, met daarin informatie over de volgende onderwerpen:...

  • Fiscale waarden 2019 van SATT10 maart 2020

    SATT heeft recent de fiscale waarden gepubliceerd voor 2019. Deze zijn gebaseerd...